Waiting
SumDU

РЕЄСТР
форм документів сервісу системи управління якістю діяльності
«Форми документів СумДУ»

Перелік форм документів реєстру

№ з/п Назва форми документу Версія
форми
Дата
затвердження
1 Інформаційна довідка для розрахунку кошторису вартості послуги автоперевезення 01 №0437-І від 22.09.2017 р.
1 Наказ про зміну прізвища (імені) докторанта/аспіранта 04 №0634-І від 10.11.2016 р.
2 Інформаційна довідка претендента на зарахування до докторантури 01 №0409-І від 30.05.2018 р.
3 Наказ про надання академічної відпустки аспіранту (докторанту) 01 №0163-І від 25.02.2019 р.
4 Наказ про продовження академічної відпустки аспіранту (докторанту) 01 №0175-І від 27.02.2019 р.
5 Наказ про повернення з академічної відпустки аспіранта (докторанта) 01 №0175-І від 27.02.2019 р.
6 Наказ про призначення премій головам та вченим секретарям спеціалізованих вчених рад 02 №0267-І від 08.04.2019 р.
7 Наказ про призначення виконуючого обов'язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради 02 №0267-І від 08.04.2019 р.
8 Наказ про проведення захисту у спеціалізованій вченій раді 02 №0267-І від 08.04.2019 р.
9 Договір про підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (доктора наук) за державним замовленням в аспірантурі (докторантурі) 02 №0267-І від 08.04.2019 р.
10 Кошторис витрат на підготовку та організацію проведення процедури захисту дисертації на здобуття наукового ступеня 04 №0267-І від 08.04.2019 р.
11 Наказ про зарахування на навчання до аспірантури (докторантури) 02 №0470-І від 20.06.2019 р.
Додаток до Наказу 02 №0470-І від 20.06.2019 р.
12 Наказ про преміювання осіб, під керівництвом яких в Україні захищено 5 і більше дисертацій 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
13 Наказ про преміювання осіб, які отримали науковий ступінь, та їх наукових керівників (консультантів) 02 №0615-І від 14.07.2020 р.
14 Наказ про щомісячне преміювання за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 01 №0910-І від 13.11.2020 р.
15 Наказ про зміну розміру щомісячного преміювання за досягнутий рівень показників з підготовки докторської дисертації 01 №0910-І від 13.11.2020 р.
1 Наказ про зміну прізвища (імені) співробітника 01 №0608-І від 01.11.2016 р.
2 Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у СумДУ 01 №0160-І від 22.02.2019 р.
3 Декларація про дотримання академічної доброчесності співробітником СумДУ 01 №0160-І від 22.02.2019 р.
4 Наказ про прийняття на роботу 01 №0691-І від 25.09.2019 р.
5 Наказ про переведення/переміщення 01 №0691-І від 25.09.2019 р.
6 Наказ про звільнення 01 №0691-І від 25.09.2019 р.
7 Наказ про покладання додаткових посадових обов'язків 01 №0793-І від 30.10.2019 р.
8 Наказ про зміну умов праці 04 №0132-І від 10.02.2020 р.
9 Наказ про додаткове щомісячне преміювання за особливі досягнення у науковій роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
10 Наказ про встановлення щомісячної премії 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
1 Журнал обліку щоденного виїзду-заїзду транспортних засобів за абонементним талоном 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
2 Журнал обліку виїзду-заїзду транспортних засобів за номерною карткою 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
3 Журнал перевірки роботи автостоянки 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
4 Журнал обліку транспортних засобів з пошкодженнями та/або некомплектністю 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
5 Облікова картка 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
6 Відомість обліку квитанцій за оплату послуг строкового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
7 Відомість обліку квитанцій за оплату послуг добового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
8 Акт про порушення вимог щодо короткострокового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
9 Заява в зв'язку з втратою номерної картки 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
10 Договір про надання послуг з короткострокового користування місцями для стоянки транспортних засобів 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
11 Абонементний талон на строкове користування місцем для стоянки транспортного засобу 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
12 Номерна картка 01 №0060-І від 10.02.2017 р.
1 Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
2 Припис щодо порушень та недоліків з охорони праці та пожежної безпеки 02 №0545-І від 19.07.2019 р.
3 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
4 Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
5 Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці 01 №0545-І від 19.07.2019 р.
1 Наказ про зарахування для виконання педагогічної роботи з погодинною оплатою праці 02 №0845-І від 11.12.2018 р.
1 Сертифікат лікаря-спеціаліста 01 №0178-І від 05.04.2017 р.
1 Індивідуальний план роботи викладача та її облік 02 Наказ МОНУ №683 від 05.06.2013 р.
2 Індивідуальний план роботи викладача та її облік (вкладиш) 02 Наказ МОНУ №683 від 05.06.2013 р.
3 Журнал обліку роботи викладача 01 №975-І від 21.11.2014 р.
4 Облік результатів заліків і екзаменів 01 №975-І від 21.11.2014 р.
5 Журнал обліку роботи академічної групи (тижневий) 01 №975-І від 21.11.2014 р.
6 Журнал реєстрації відомостей успішності студентів 01 №975-І від 21.11.2014 р.
7 Індивідуальна відомість обліку успішності студента 02 №0697-І від 27.12.2016 р.
8 Навчальна картка студента 04 №0443-І від 25.09.2017 р.
9 Журнал реєстрації видачі академічних довідок 03 №0576-І від 15.12.2017 р.
1 Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки випускників до вимог освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми та присвоєння їм відповідної кваліфікації 03 №0043-І від 22.01.2020 р.
1 Програма екзамену з атестації за ступенем "бакалавр" 01 №0106-І від 06.02.2018 р.
2 Екзаменаційне завдання екзамену з атестації за ступенем "бакалавр" 01 №0106-І від 06.02.2018 р.
3 Аркуш відповіді екзамену з атестації за ступенем "бакалавр" 01 №0106-І від 06.02.2018 р.
4 Шаблон перевірки відповіді екзамену з атестації за ступенем "бакалавр" 01 №0106-І від 06.02.2018 р.
5 Довідка про видання наукової та навчально-методичної літератури 01 №0781-І від 09.11.2018 р.
1 Наказ про преміювання за видання підручників, навчальних посібників, монографій 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
1 Наказ щодо преміювання за особистий внесок в покращення показників міжнародної діяльності 01 №0364-І від 23.04.2020 р.
2 Наказ про прийняття на наукове стажування в СумДУ громадянина України 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
3 Наказ про прийом іноземних делегацій/громадян 01 №0366-І від 24.04.2020 р.
4 Наказ про впровадження програми академічної мобільності здобувачів вищої освіти (аспірантів/докторантів) за кордоном 01 №0366-І від 24.04.2020 р.
5 Наказ про впровадження програми академічної мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та інших працівників за кордоном 01 №0366-І від 24.04.2020 р.
1 Довідка щодо узагальненого показника якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін за результатами відповідних анкетувань студентів 01 №0866-І від 21.12.2018 р.
2 Узагальнюючі форми результатів оцінювання якості організації освітньої діяльності у СумДУ 04 №0003-І від 04.01.2021 р.
1 Повідомлення про проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання екзаменаційної сесії 02 №1044-І від 20.11.2015 р.
2 Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / захист дипломного проекту (роботи) 06 №0463-I від 19.06.2019 р.
1 Договір про передачу майнових прав автора об'єкту авторського права на службовий твір 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
2 Договір про передачу співробітником СумДУ права на одержання патенту на об'єкт права промислової власності, що створений ним при виконанні службових обов'язків 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
3 Договір про розподіл майнових прав на службовий твір між автором об'єкту авторського права та СумДУ 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
4 Договір між автором (авторами) і СумДУ про передачу майнових прав на об'єкти права промислової власності 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
5 Договір про передачу (відчуження) майнових прав автора об'єкту авторського права СумДУ 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
6 Договір про розподіл майнових прав, порядок патентування та використання об'єкта промислової власності між співзаявниками/співвласниками патенту 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
7 Договір про розподіл майнових прав на твір між авторами об'єкту авторського права та СумДУ 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
8 Договір між автором (авторами) і СумДУ про винагороду 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
9 Договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
10 Ліцензійний договір виключної (невиключної) ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
11 Договір про надання інформаційно-аналітичних послуг з захисту прав інтелектуальної власності 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
12 Договір про надання інформаційно-аналітичних послуг з проведення патентного пошуку 01 №0578-І від 15.12.2017 р.
13 Наказ про преміювання осіб, що навчаються, за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
14 Наказ про преміювання співробітників за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень 01 №0365-І від 24.04.2020 р.
1 Службова записка щодо включення до порядку денного вченої ради інституту/факультету питання про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників 01 №0572-І від 01.07.2020 р.
2 Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного (педагогічного) працівника 01 №0572-І від 01.07.2020 р.
3 Свідоцтво про підвищення кваліфікації за накопичувальною системою 01 №0572-І від 01.07.2020 р.
4 Свідоцтво про навчання на програмах підвищення кваліфікації 02 №0572-І від 01.07.2020 р.
5 Свідоцтво про стажування 03 №0572-І від 01.07.2020 р.